Grzegorz Krawczyk – prawo pracy & prawo kontraktów

W dziedzinie prawa pracy, praktyka Kancelarii Adwokackiej Włodarczyk i Wspólnicy S.K.A. i praktyki Grzegorza Krawczyka związana jest przede wszystkim z prowadzeniem sądowych spraw pracowniczych. Wśród tej kategorii spraw przeważają sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowanie i przywrócenie do pracy. Kancelaria posiada także praktykę w sporządzaniu i opiniowaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulacji dotyczących zakazu konkurencji i odpowiedzialności majątkowej pracowników.

 

 

 

Usługi świadczone w zakresie prawa pracy obejmują m.in.:

 • reprezentowanie w postępowaniach w sprawach pracowniczych we wszystkich instancjach;
 • doradztwo prawne na etapie postępowania przedsądowego;
 • przygotowywanie wewnętrznych źródeł prawa pracy;
 • sporządzanie opinii prawnych.

W ramach praktyki prawa kontraktów Kancelaria pomaga w negocjacjach kontraktów trudnych i nietypowych. Zapewniamy pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania. Świadczymy pomoc przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, udzielaniu poręczeń, gwarancji itp.

Nasza kancelaria w ramach obsługi prawnej przygotowuje, analizuje, negocjuje, opiniuje (pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta i uwzględniając jego specyficzne potrzeby):

 • umowy cywilnoprawne, w tym umowy nienazwane,
 • kontrakty handlowe,
 • porozumienia, ugody, listy intencyjne,
 • ogólne warunki umów.

W szczególności oferujemy usługi w zakresie przygotowania umów dotyczących:

 • zlecenia, o dzieło, świadczenia usług,
 • nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych,
 • współpracy i umów ramowych,
 • cesji wierzytelności lub długu,
 • darowizny,
 • użyczenia,
 • dzierżawy i najmu,
 • pożyczki.