Jacek Szymański – prawo cywilne & administracyjne

Poznaj adwokata Jacka Szymańskiego. Prawo cywilne reguluje niemal każdą dziedzinę życia. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy przez wiele lat. Przychodzi jednak moment, kiedy jesteśmy zmuszeni podpisać umowę, uregulować sprawy spadkowe, własność nieruchomości etc. Ważne jest wtedy, aby doskonale orientować się w posiadanych uprawnieniach oraz mieć świadomość wagi ciążących obowiązków. Zaniedbania i lekkomyślność w sprawach cywilnych często kończą się bowiem koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków, przegraną sprawą sądową, skutkującą w konsekwencji pomniejszeniem aktywów. Kancelaria Prawna, pomoże Państwu zawrzeć umowę, uporządkować sprawy majątkowe, wskazując najkorzystniejsze finansowo rozwiązania, tak aby chronić Państwa interesy w sposób ekonomiczny i skuteczny.

 

Pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • sprawy o wydanie rzeczy ( powództwo windykacyjne),
 • sprawy o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (powództwo negatoryjne),
 • ochronę dóbr osobistych,
 • darowizny,
 • nabycie, wykonywanie prawa własności, przeniesienie i utratę własności,
 • zasiedzenie,
 • współwłasność,
 • spory dotyczące nieruchomości,
 • ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebności, zastaw, posiadanie),
 • zobowiązania, w szczególności umowy sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy,
 • ubezpieczenia majątkowe i osobowe,
 • eksmisje,
 • spory o zapłatę,
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
 • roszczenia o zachowek,
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki.

Kancelaria przygotowuje:

 • pozwy,
 • odpowiedzi na pozwy,
 • pisma procesowe w toku postępowania,
 • środki odwoławcze tj.: apelacje, zażalenia, sprzeciwy od wyroków zaocznych, zarzuty od nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciwy od nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W zakres czynności podejmowanych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego wchodzi między innymi:

 • prowadzenie spraw o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także dotyczących decyzji nakazujących rozbiórkę,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa ochrony środowiska,
 • prowadzenie spraw dotyczących postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, a także skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 • reprezentacja przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych, wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej do Ministra Finansów.

Dla każdego podatnika ważna jest prosta i zrozumiała interpretacja przepisów podatkowych i zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie zasady in dubio pro tributario w trakcie rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego bądź prawnego.